Struktur Organisasi

Kepala Sekolah

 

 

Komite Sekolah

 

Waka Bid. Sarana

 

Waka Bid. Hubin

 

Waka Bid. Kurikulum

 

                                        

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Ka. PK.

 

Text Box: Koordinator ISOText Box: Koordinator SDMText Box: Koordinator BK

Text Box: Ka. Perpustakaan

Text Box: Koordinator ICT

Text Box: Manajer/Kepala Lab Teaching Factory

                                                                                       

 

                                                                                        

                   
   
 
 
 
   

Ka. Lab. PK

 
 
   
 
   

G  U  R  U